Party Nr.3

6-8 personai

Karai-sake maki 6 gab.
Yasai 10 gab.
Sake tempura 10 gab.
Masago 10 gab.
Karai maguro 10 gab.
California 10 gab.
Sake masago 10 gab.
Kioto 10 gab.

(76 gab.)

3999