R4

1-2 personai

Kappa-sake maki 3 gab.
Karai- sake maki 3 gab.
Panko 5 gab.
Kani 5 gab.

(16 gab.)

649